MAHAPANYA PARAMILDA SHIM-GYONG

 

 

Ma-ha-pan-ya- pa-ra-mil-da shim-gyong.

Kwan-ja-jae bo-sal

haeng shim pan-ya pa-ra-mil-da shi

cho gyon o-on kae-kong,

do il-che ko aek.

- Sa-ri-ja, saek bul i kong, kong bul i saek,

saek juk shi kong, kong juk shi saek,

su sang haeng shik yok bu-yo-shi.

- Sa-ri-ja, shi-je-pop kong-sang,

bul-saeng bul-myol, bul-gu bu-jong, bu-jung bul-gam.

Shi-go kong-jung

mu saek, mu su sang haeng shik,

mu an i bi sol shin ui,

mu saek song hyang mi chok pop,

mu an-ge nae-ji mu ui-shik-kye,

mu mu-myong yok mu mu-myong-jin,

nae-ji mu no-sa yok mu no-sa-jin,

mu ko jip myol do,

mu ji yok mu duk.

I mu so duk-ko bo-ri-sal-ta

ui pan-ya pa-ra-mil-da ko shim mu ga-ae.

Mu ga-ae ko mu yu kong-p'o,

wol-li chon do mong sang ku-gyong yol-ban.

Sam-se-je-bul ui pan-ya pa-ra-mil-da

ko duk a-nyok-ta-ra sam-myak-sam-bo-ri.

Ko-ji pan-ya pa-ra-mil-da

shi-dae-shin-ju, shi-dae-myong-ju,

shi-mu-sang-ju, shi-mu-dung-dung-ju,

nung-je il-che ko,

jin-shil bul-ho.

Ko-sol pan-ya pa-ra-mil-da-ju, chuk sol-ju-wal:

A-JE A-JE PA-RA-A-JE PA-RA-SUNG-A-JE MO-JI SA-BA-HA. (x3)

 


Sutra in italiano

Sutra in English